STUDIUL DESENULUI

Conţinutul principal al acestei discipline de studiu artistic îl alcătuieşte predarea tehnicii exprimării în desen, a regulilor de utilizare a vocabularului plastic, urmărinddezvoltarea capacităţii de exprimare folosind limbajul plastic al punctelor, liniilor, formelor, bi si tridimensionale în vederea valorificarii acestora în reprezentările plastice.

STUDIUL CULORII

În cadrul cursului de “Studiul culorii” se urmăreşte însuşirea de către studenţi a regulilor de exprimare plastică prin culoare, în special a celor specifice programului nostru de studiu orientat spre concepţia decorativă. Studiul culorii îl iniţiază pe student în inţelegerea disciplinei  ca mijloc de transmitere a ideilor şi sentimentelor precum şi a modului în care culoarea participă ca factor hotărâtor în crearea atmosferei dorite.

COMPOZITIE

Cursul “Bazele compoziţiei” din anul I urmăreşte să prezinte principiile care reglează mecanismele compunerii elementelor de limbaj plastic. Studentul este învăţat să caute în spatele aparenţelor naturii legile care o guvernează din umbră şi să le integreze logic sau intuitiv în structura lucrării sale. Acest curs este urmat de “Explorări compoziţionale” şi “Compoziţie” din anul II, respectiv III, care încearcă să imprime un grad mai mare de complexitate în modul de abordare al unei compozitii din domeniul creaţiei vestimentare, tapiseriei, imprimeului, prin explorarea progresivă a modalităţilor şi procedeelor creative care guvernează relaţionarea unor semne plastice într-o configuraţie specifică produsului textil.

TEHNICI DE TRANSPUNERE

Cursul urmăreşte să coreleze cunoştinţele dobîndite în cadrul acestei discipline cu cele de la studiul compoziţiei şi să le sintetizeze în vederea conturării, reprezentării şi realizării practice a unei idei/ concept în cadrul laboratoarelor noastre. Se urmăreşte însuşirea a diferite mijloace şi procedee tehnice de realizare a pieselor textile: coasere, ţesere, imprimare, broderie mecanică şi manuală, tehnica macrame, croşetat precum şi investigarea posibilităţilor şi limitelor oferite de diferite materiale textile şi netextile. Toate acestea sunt definitorii în formarea viziunii artistice şi în amplificarea sensibilităţii specifice acestui segment artistic.

TEHNICI DE REPREZENTARE

In cadrul cursului se urmăreşte cercetarea si descoperirea de mijloace si metode de realizare de compoziţii textile destinate a fi transpuse in material textil. De asemenea, cursul işi propune transmiterea şi însuşirea cunoştinţelor de bază privind elementele şi etapele necesare construirii tiparelor clasice, transformării acestor tipare în modele cunoscute sau originale.

STUDIUL ORNAMENTULUI ŞI ORNAMENTICA

Cursurile urmăresc prezentarea principalelor elemente ornamentale aparţinând diverselor culturi sau perioade, pentru fundamentarea unei culturi plastice de specialitate, dar şi aplicarea informaţiilor dobândite în domeniul creaţiei plastice.

APLICAŢII AMBIENTALE TEXTILE

Este un curs în cadrul căruia studenţii sunt solicitaţi să realizeze proiecte si obiecte textile cu funcţie estetică şi utilitară, prin structurarea unui spaţiu ambiental, operând cu elementele specifice de limbaj plastic tridimensional.

ISTORIA TEXTILELOR

Prin tematica abordată, cursul permite dobândirea de către studenţi a unor cunoştinţe teoretice de bază cu privire la perioadele istorice de dezvoltare ale artei textile ca parte importanta a culturii umane, prezentând în paralel tehnologiile textile folosite şi subliniind posibilităţile de exploatare ale cunoştinţelor dobândite în activitatea de creaţie.

ISTORIA COSTUMULUI

Cursul prezintă principalele etape de evoluţie ale costumului şi permite dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor de bază în ceea ce priveşte istoria costumului, urmărind relaţia veşmânt-societate-cultură, precum şi aplicarea acestor cunoştinte în creaţia vestimentară.

PROIECTAREA COSTUMULUI

Cursul urmăreşte stabilirea de relaţii specifice între particularităţile artistice ale modelelor vestimentare şi particularităţile de natură tehnică; Sincronizarea valorilor tehnice ale propunerilor vestimentare cu cele artistic-decorative ; Dezvoltarea aptitudinilor de extrapolare de la proiectarea artistică a costumului la proiectarea lui tehnic-constructivă.

Accentul cade pe capacitatea studentului de a cerceta tendinţe şi teme de abordat în creaţia vestimentară, studiul fiind centrat pe găsirea de soluţii pentru proiectarea elementelor constructive ale costumului, pe construirea punţii între creativitatea studentului şi capacitatea sa de interpretare constructivă a costumului.

COMUNICĂRI VIZUALE

Prin tematica abordată la cursul “Comunicări vizuale” este studiat rolul imaginii în comunicarea vizuală. Cursul are ca scop cercetarea modalităţilor, mijloacelor şi regulilor de promovare a unei idei, imagini, produs, acţiuni, eveniment prin propuneri conceptuale cu ajutorul semnelor vizuale, folosind caracteristicile, datele şi facilităţile unor stări compoziţionale.

MODELAJ-STUDIUL FRMELOR 3D

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea regulilor de utilizare a elementelor de limbaj plastic în viziune tridimensională. Însuşirea unor modalităţi de structurare şi construcţie urmărind “arhitectura” şi expresia formelor spaţiale are drept scop dezvoltarea capacităţii de exprimare folosind formele tridimensionale, apelând la tehnici şi materiale diverse.

PRACTICA DE SPECIALITATE

Scopul urmărit la nivelul acestei discipline este acela de a asigura lărgirea şi fixarea cunoştinţelor de exprimare plastică în diverse tehnici textile, fie ca este vorba de materiale ţesute, imprimate sau creaţii vestimentare, prin însumarea cunoştinţelor de desen, culoare, compoziţie, cu cele care ţin de domeniul tehnicilor şi tehnologiilor textile. Temele de studiu urmăresc să valorizeze cunoştinţele acumulate la disciplinele de studiu artistic şi la cele de tehnici si tehnologii textile, prevăzute în planul de învăţământ al programului.

CROCHIURI

Se urmăreşte dezvoltarea capacităţii studenţilor de a fixa în desen sau culoare primele imagini esenţiale ale unei forme în ceea ce are caracteristic, ţinând cont de individualitatea acesteia.