ANUNŢ

- În atenţia studenţilor din anii terminali –

          Înscrierea la examenul de licenţă / disertaţie,  se face la Secretariatul Facultăţii cu cel puțin 2 zile lucrătoare înaintea începerii examenului


Pentru înscriere sunt necesare următoarele:

- cerere de înscriere tipizată, vizată de conducătorul ştiinţific şi aprobată de decan;

- foaie de lichidare completată şi vizată;

- două fotografii color, recente, dimensiunea ¾ (pe hârtie fotografică mată);

- copii ale certificatului de naştere și de căsătorie (dacă există);

- copie după diploma de bacalaureat şi cea de studii superioare (pentru absolvenţii de master),
 
însoţită de original, pentru certificarea conformităţii cu originalul, dacă acesta nu este în dosar;

- chitanţă de plată a taxei de examen (în cazul absolvenţilor care repetă examenul);

- Lucrarea de Licenţă / Disertaţie însoţită de referatul lucrării întocmit de coordonatorul științific.


METODOLOGIA DE FINALIZARE A STUDIILOR LA FACULTATEA DE ARTE 2020 


METODOLOGIA DE FINALIZARE A STUDIILOR LA FACULTATEA DE ARTE 2019
LICENȚĂ 2020

INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: (5 credite) 
1.1. Recital de lied – oratoriu (probă practică)
1.2. Recital de arii  (probă practică) 

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licență (5 credite) INTERPRETARE MUZICALĂ - INSTRUMENTE 

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (5 credite) 
1.1. Recital de muzică de cameră (probă practică)
1.2. Recital de instrument (probă practică) 

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licență (5 credite)


MUZICĂ

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor de fundamentale și de specialitate:
1.1. Evaluareea cunoștințelor fundamentale (probă scrisă)
1.2. Dirijat cor (probă practică) (5 credite) 

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (5 credite)  DISERTAȚIE 2020


Prezentarea și susținerea lucrării de disertație: 
                                                                         

La programul de studii masterale Vocal şi Instrumental în Arta Muzicală Camerală (VIAMC), lucrarea de disertaţie se va susţine oral şi va fi însoţită de un recital de 30 de minute.REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT 2018-2019

PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA LUCRARILOR DE FINALIZARE A STUDIILOR