Rezultate admitere septembrie admiși


Rezultate admitere septembrie respinși

Pentru toate programele de studiu examenul de admitere la nivel de licenţă constă dintr-o singură probă: evaluarea abilităţilor în domeniul Arte Vizuale pe baza unui portofoliu.

Rezultate finale admitere sesunea iulie 2020Admitere licenţă - admişi

Admitere licenţă - respinşi


În urma finalizării admiterii 2020, la finalizarea sesiunii din septembrie există posilbilitatea ca locurile bugetate să fie  suplimentate prin redistribuire.În acest caz candidaţii admişi cu taxă care confirmă locul în cele două sesiuni de admitere mai au o şansă de a ocupa un loc bugetat.
Având în vedere că listele finale sunt cele afişate după încheirea sesiunii de admitere din septembrie, candidaţii admişi, în ambele sesiuni, au obligaţia de a verifica listele finale afişate la avizier şi pe pagina web a facultăţii şi sunt rugaţi să facă eventuale observaţii/solicitări (de exemplu referitor la programul la care candidatul a fost redistribuit în funcţie de medie şi opţiuni) doar până la încheierea perioadei de confirmări din această sesiune (septembrie).Ca urmare a mențin
erii restricțiilor referitoare la prevenirea și combaterea infectării cu Covid-19 şi pentru a vă proteja, vă rugăm să accesaţi posibilitatea de a vă înscrie online la admitere. Este foarte simplu, aveţi la dispoziţie toate informaţiile şi vă puteţi înscrie aici:


Înscrierile la concursul de admitere, sesiunea septembrie 2020  se poate face şi la secretariatul Facultăţii de Arte, corpul M, parter, între orele 09.00-16.00, iar sâmbăta între orele 09.00-12.00.

Harta secretariat

Cerere de înscriere admitere licență


Plata taxelor de admitere și de înmatriculare


Vă rugăm să consultaţi cu atenţie Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere 

Repartizarea locurilor bugetate

Nr. crt. 
Facultatea
Domeniul de 
licenţă
Programul de
studii 
Cifra de şcol. 
buget
Cifra de şcol. 
 taxă
Cifra totală
de şcol.
1 Arte Arte Vizuale Design 7 13 20
2 Arte Arte Vizuale Arte plastice (Pictură) 6 14 20
3 Arte Arte Vizuale Arte Plastice (Grafică) 7 13 20
4 Arte Arte Vizuale Arte Decorative 7 13 20
5 Arte Arte Vizuale Modă-Design Vestimentar 6 9 15


Locuri rămase pentru admiterea din septembrie 2020


Domeniul de 
licenţă
Programul de
studii
Cifra de şcolarizare 
buget
Cifra de şcolarizare 
 cu taxă
Arte Vizuale Arte plastice (Pictură) 0 12
  Arte Plastice (Grafică) 0 2
  Arte Decorative 1 13
  Design 0 2
  Modă-Design Vestimentar 0 6CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA DEPARTAMENTUL ARTE VIZUALE: LICENŢĂSESIUNEA SEPTEMBRIE 2020:

Înscrierea candidaţilor: 01.09 - 14.09.2020
Data limită de primire a portofoliilor/proiectelor 14.09.2020
Proba unică- notare: 16.09.2020
Afişarea rezultatelor: 17.09.2020
Contestaţii: 17.09-18.09.2020
Confirmări: 18.09 - 21.09.2020
Afişarea rezultatelor finale: 21.09.2020

Înscrierea se face online prin încărcarea documentelor de către candidați pe site-ul universității cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale. Plata taxelor se poate face astfel: https://cloud.uoradea.ro/index.php/s/SiFGabEPn4P7ZmA#pdfviewer

Taxa de înscriere la concursul de admitere- 150 RON
Taxa pentru contestaţii - 150 RON
Taxa de înmatriculare - 100 RON
Taxa de studii: 3700 RON/an

Departamentul de Arte Vizuale organizează, pentru anul universitar 2020-2021, ciclul de studii universitare de licență, concurs de admitere pe domeniul de studiu Arte Vizuale, la următoarele programe de studii cu durata studiilor: 3 ani, forma de învățământ: cursuri cu frecvență, titlul obținut: licențiat în Arte Vizuale.

Specializări

Candidaţii care au participat pe parcursul anilor de liceu la olimpiade faza naţională sau internaţională din domeniul Arte Vizuale, sunt admişi din oficiu pe locuri bugetate. Aceştia se considera admişi cu media 10.
Pentru toate programele de studii din domeniul Arte Vizuale candidaţii pot opta în momentul înscrierii la admitere bifând în formular ordinea preferinţelor lor. Repartizarea se va face în ordinea mediilor, în limita locurilor stabilite pe programele de studiu şi în funcţie de opţiunile indicate.
Susținerea tuturor examenelor admitere din sesiunea iulie 2019-2020, se va face în mediu on line, după cum urmează:

Pentru toate programele de studiu examenul de admitere la nivel de licenţă constă dintr-o singură probă: Evaluarea abilităţilor în domeniul Arte Vizuale pe baza unui portofoliu.

Candidaţii vor trimite prin curier sau poștă, cu confirmare de primire, pe adresa Facultăţii de Arte*, până cel târziu cu 2 zile lucrătoare înainte de data examenului, un CD/DVD** care conține un portofoliu cu reproduceri fotografice după lucrări realizate de candidat, după cum urmează:
-    Numărul minim-maxim al imaginilor din mapă trebuie să se încadreze între 10-20 de reproduceri.
-    Lucrările selectate trebuie să reflecte specificul specializării pentru care optează candidatul.
-    La portofoliu se ataşează o scrisoare de intenție*** după modelul afișat pe site-ul departamentului la secțiunea Admitere, care va conține motivația personală cu privire la intenția de a urma studiile universitare de licență în domeniul artelor vizuale și o declarație pe proprie răspundere cu privire la autenticitatea documentelor din portofoliu.
-    Formatul acceptat este jpg şi/sau pdf.
-    Numele şi prima opţiune a candidatului vor fi scrise pe CD/DVD

* Universitatea din Oradea, Facultatea de Arte, Str. Universității nr. 1, Oradea, Jud. Bihor, tel.  +40 259 408 129
**recomandăm să testaţi CD/DVD –ul înainte de trimitere, pentru siguranţă se pot trimite două copii
*** Formular pentru scrisoarea de intenție:  

Criteriu de departajare: media examenului de bacalaureat.

La Facultatea de Arte, la probele practice, nu se admit contestaţii!

Numărul minim de studenţi pentru demararea unui program de studii se stabileşte prin hotărâre a Senatului universităţii, cu avizul Consiliului de Administraţie, pe baza unor criterii specifice.

Pentru confirmarea locului bugetat candidații vor transmite/depune în original diploma de bacalaureat sau, după caz, atestatul de recunoaștere a diplomei, respectiv adeverința de bacalaureat, conform calendarului, înainte de afișarea listelor finale pentru fiecare sesiune de admitere în parte. Neprezentarea diplomei/atestatului/adeverinței în termenul stabilit duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat. Contractul de școlarizare, completat și semnat de candidații declarați admiși se poate transmite și online, cu obligația depunerii originalului, până la începutul anului universitar.

Având în vedere că în urma admiterii din sesiunea septembrie locurile bugetate neocupate se redistribuie, toţi candidaţii, din ambele sesiuni au obligaţia de a verifica listele finale afişate la avizier şi pe pagina web a facultăţii şi sunt rugaţi să facă eventuale observaţii doar până la încheierea perioadei de confirmări din această sesiune.

Pentru informaţii complete vă rugăm să consultaţi Metodologia de admitere a Facultăţii de Arte ...

Candidații la admitere beneficiază din partea Departamentului de Arte Vizuale de consultații și suport tehnic pentru întocmirea portofoliului. În acest sens, doritorii pot accesa adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la următoarele numere de telefon: 0756981254 sau 0756634399

Tutoriale utile
Inscripționarea unui CD/DVD direct din Windows
Tutorial youtube

Fotografierea lucrărilor: tutorial youtube


Alte informații

Studenții și absolvenții Universității din Oradea care urmează un al doilea program de studiu la acelasi nivel (licență sau master) pot beneficia la cerere de o reducere a taxei de studiu cu 50% pentru programele de studiu din cadrul Facultații de Arte.


Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidați cu vârsta pâna în 25 de ani:
  • orfanii de ambii părinți;
  • cei aflați în centrele de plasament sau case de tip familial;
  • cei ai căror părinți sunt angajați ai Universității din Oradea;
  • cei care au părinti cadre didactice în activitate (în conformitate cu Legea Educației Naționale, art. 277 ).
Copiii PERSONALULUI DIDACTIC aflat în activitate sunt scutiti de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine și internate.

Informații admitere pentru românii de pretutindeni: https://admitere.uoradea.ro/ro/noutati/51-admitere-romani-de-pretutindeni-2020
Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere