SELECŢIE STUDENŢI PENTRU MOBILITĂŢI DE STUDIU ŞI MOBILITĂŢI DE PLASAMENT

ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS +

În data de 10.04.2024, ora 11.00, în Sala 007 CM va avea loc selecţia studenţilor pentru burse în cadrul mobilităților ERASMUS + alocate pentru anul universitar 2024-2025, semestrele I și II.

Studenţii pot opta pentru mobilităţi de studiu de un semestru (5 luni) sau pentru mobilitate de plasament de 2 luni (într-un semestru). În acelaşi timp, un student poate avea oportunitatea de a participa la 2 mobilităţi pe an, acest lucru însemnând câte o mobilitate pe semestru. 

Pentru obţinerea unei burse ERASMUS pentru mobilităţi de studiu sau plasament, studenţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să fie student al Universității din Oradea (atât la selectie cât și pe perioada desfașurării stagiului Erasmus);
 • sa nu fi beneficiat de o altă bursă Erasmus de același tip pentru care candidează (adică, un student poate beneficia o singura dată de un tip de bursa Erasmus, de studiu sau de plasament);
 • sa fie integralist;
 • sa vorbească o limba de circulație internațională si să poată dovedi acest lucru printr-un document emis de o instituție autorizată;
 • să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior;
 • să aibă cetaţenie română;

            Cei selectați au obligația sa confirme locul obtinut (prin mail sau printr-o declaratie depusă la Departamentul de Relații Internaționale/ Biroul LLP), pentru a se putea face oficial nominalizările catre instituțiile partenere, pentru fiecare student în parte. Cei care din diverse  motive doresc sa renunte la bursa Erasmus, trebuie sa anunțe în acest sens Biroul LLP în scris (prin mail, declaratie etc.) în cel mai scurt timp posibil.

 Condiţiile de selecţie vor fi următoarele:

 1. Media generală
 2. Media limba modernă
 3. Participări la expoziţii, concerte
 4. Să fie cunoscători ai programelor Sketch Up, Corel Draw, Photoshop, 3d Max etc (pentru studenții de la Arte Vizuale care aplică pentru plasament)
 5. Alte cursuri sau specializări în domeniu, Work and Travel
 6. Situaţii speciale (părinţi plecaţi/stabiliţi în ţara respectivă)
 7. Modul de prezentare
 8. Pentru studenţii de la Departamentul Muzică: Proba practică (în data selecţiei), constând în interpretarea unei lucrări la alegere (pentru programele IMC şi IMI), respectiv solfegiu prima vista (pentru programul Muzică)

Dosarele de candidatură ale studenţilor vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele DOCUMENTE:

- dosar plic,

- CV Europass actualizat cu fortografie, în limba română și în limba engleză

- actul de identitate și copie după actul de identitate

- adeverința de student integralist (pe care o primiți de la secretariatul facultății),

- scrisoare de intenție în care se vor indica motivele alegerii și preferințele referitoare la universitatea/instituția gazdă precum și  perioada (un semestru sau un an întreg), în limba română și în limba engleză

- declarație pe proprie răspundere ca nu ați mai beneficiat de bursa Erasmus și

- certificat de competență lingvistică pentru o limba de circulație internațională (în cazul în care nu aveți, acesta poate fi dobândit și ulterior selecției).

Rezultatele selecției vor fi afişate în ziua următoare la avizierul aflat la parter. Eventualele contestaţii se pot depune în 48 de ore de la afişarea rezultatelor.

Candidaţii vor îndeplini toate formalităţile şi procedurile necesare pentru a participa în acest program, urmând a se adresa în acest sens Biroului Relații Internaționale al Universităţii Oradea. 

* Pentru informaţii detaliate referitoare la condiţiile pe care candidaţii trebuie să le întrunească pentru a participa la selecţie, studenţii interesaţi pot accesa:

https://www.uoradea.ro/Erasmus+Outgoing+Students?structure=3

* Partenerii internaţionali ai Universităţii din Oradea sunt menţionaţi în lista de mai jos:

Universitatea din Oradea | Parteneri internationali